Generic placeholder image

Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen van 5 tot 18 jaar en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag...

Meer >>

Generic placeholder image

Voor wie is kindercoaching?

daad-KRACHT kindercoaching kun je inschakelen als je kind of puber niet in balans is...

Meer >>

Trots als een pauw

Door wie en waar?

Mijn naam is Antoinette in het Veld. Ik ben getrouwd en moeder van twee zoons en een dochter. Ik ben inmiddels bijna 25 jaar werkzaam in het onderwijs ...

Meer >>

Naar het begin


Wat is kindercoaching?

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag. Als ouder willen we allemaal dat ons kind gelukkig is en lekker in zijn of haar vel zit.

Als kindercoach kijk ik mee met de ouders en het kind en kijk ik vanuit de actuele situatie, welke stappen gezet zouden kunnen worden. Daarbij werk ik oplossings- en toekomstgericht.

Kinderen coachen of begeleiden is iets anders dan het bieden van kant en klare oplossingen. Ik ga er van uit dat kinderen (onbewust) weten waar het antwoord op een ´probleem´ te vinden is, namelijk in hen zelf!

Ik probeer hen te helpen om deze antwoorden te vinden, om hier bewust van te worden en ze dan ook in te kunnen zetten. Het is voor mij bijzonder om via deze weg kinderen te begeleiden. Samen ontdekken en leren, ontwikkelen en eigen maken tot jouw eigen wijsheid, kunnen en kracht!

Door met verschillende vormen van spel bezig te zijn, te praten, te luisteren, te kijken en te voelen ontdekt uw kind welke kwaliteiten en vaardigheden het heeft en welke vaardigheden hij/zij kan leren om zo beter om te gaan met zijn/haar probleem. Het is belangrijk om samen de balans terug te vinden.

Generic placeholder image

Naar het begin

Werkwijze

 • Kennismaking: Allereerst is er een vrijblijvend kennismakingsgesprek van maximaal een half uur. Hier zijn geen kosten aan verbonden. In het kennismakingsgesprek tussen ouder(s)/verzorger(s) en mij wordt de hulpvraag zo concreet mogelijk geformuleerd. Ook wordt er besproken wat ik als kindercoach kan betekenen voor het kind en de ouders.

 • Intake: Wanneer er wordt afgesproken verder te gaan, volgt het intakegesprek van ongeveer een uur, hieraan voorafgaand wordt een vragenlijst toegestuurd. Met het intakegesprek start het hulpverleningstraject. Hierin worden de vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van de ouder(s)/verzorger(s) meer uitgebreid besproken. Het kind is hier niet bij aanwezig.

 • Coaching: Daarna volgen er een aantal sessies van een uur met het kind, afgestemd op zijn/haar behoefte. Samen met het kind ga ik kijken wat het nodig heeft, leg ik uit wat de bedoeling is van de bijeenkomsten en zullen we samen de hulpvraag van het kind ontdekken. Door middel van verschillende oplossingsgerichte spel- en interventietechnieken gaan we op zoek naar de oplossing. Ik zet daarvoor verschillende werkvormen in zoals onder andere: spelletjes, metaforen, poppen, schilderen, fantasieverhalen, rollenspelen, kleien, wandelen etc. Dit is afhankelijk van de interesses van het kind. De ouder(s)/verzorger(s) zijn bij deze sessies niet aanwezig. Hoeveel sessies er in totaal nodig zijn, is afhankelijk van de hulpvraag en van het verloop van de sessies. In de meeste situaties kan volstaan worden met 3 tot 6 sessies. Een kind krijgt mogelijk opdrachten mee n.a.v. een sessie. Het is belangrijk dat de ouders en de omgeving het kind positief tegemoet treden en het complimenteren met elk stapje op de goede weg. Indien nodig is neem ik ook tussentijds contact met u op. Na een aantal sessies volgt een oudergesprek, dit kan een tussengesprek of een eindgesprek zijn. Er wordt bekeken hoe het thuis gaat en er wordt besproken wat er tijdens de sessies is gedaan (dit na overleg met het kind over wat er verteld mag worden). We kijken dan samen of het nog nodig is er een vervolg aan te geven. Er kan gekozen worden voor afronding of een vervolg. Het aantal van de vervolgafspraken hangt af van de bereidheid om te veranderen, hoe complex het probleem is en de ondersteuning vanuit de thuissituatie. Na weer een aantal sessies vindt er opnieuw een evaluatiegesprek plaats.

Naar het begin


Generic placeholder image

Voor wie?

Voor kinderen en jongeren van 5 t/m 18 jaar.

daad-KRACHT kindercoaching kun je inschakelen als je kind:

 • Uit balans is

 • Meer zelfvertrouwen wil krijgen

 • Zelfbeeldproblemen heeft zoals ik ben stom, dom, dik ...

 • Hulp nodig heeft bij de verwerking van een echtscheiding, verhuizing of het verlies van een dierbare

 • Wordt gepest of zelf pest

 • Last heeft van faalangst, boosheid, agressie, slaap- of eetproblemen

 • Leerproblemen heeft zoals dyslexie, dyscalculie of concentratieproblemen

 • Beter wil leren omgaan met hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, verslavingsgevoeligheid.

 • Zijn sociale vaardigheden beter wil ontwikkelen (uiten en omgaan met emoties, vriendjes maken, weerbaarder worden)

We gaan praktisch en toekomstgericht aan het werk, waarbij de nadruk ligt op het bewust worden van de eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden van het kind. Daardoor zal het kind weer in zijn/haar kracht komen te staan.

Naar het begin


Generic placeholder image

Wie ben ik?

Mijn naam is Antoinette in het Veld. Ik ben getrouwd en moeder van twee zoons en een dochter. Ik ben inmiddels bijna 25 jaar werkzaam in het onderwijs als onderwijzeres en heb in nagenoeg alle groepen onderwijservaring.

In het onderwijs ben ik veelal bezig ben met kennisoverdracht en is er niet altijd tijd voor het sociale aspect. En ik merkte dat hier juist mijn passie ligt. Ik haal mijn voldoening vooral uit de interactie en het communiceren met kinderen. Ze helpen te begrijpen waarom ze zijn zoals ze zijn, hoe om te gaan met reacties van anderen, bepaalde veranderingen/ gebeurtenissen in hun leven te accepteren. Heel belangrijk vind ik dan ook dat er vertrouwen is en dat ieder kind erkent wordt en in zijn of haar waarde gelaten wordt.

In deze tijd zijn er zoveel kinderen die niet lekker in hun vel zitten omdat ze problemen thuis, op school of intern hebben. Deze kwetsbare kinderen wil ik graag weer in hun kracht zetten. En dit kan door ze hun kwaliteiten en talenten weer te laten vinden en in te zetten zodat ze uiteindelijk meer zelfvertrouwen krijgen om de wereld weer in te gaan. Om dit op de juiste manier te doen, vanuit een professionele basis heb ik de opleiding Kindercoach bij de Academie voor Psychodynamica gevolgd, en ben ik inmiddels gediplomeerd kindercoach.

Naar het begin


Generic placeholder image

Wat heeft daad-KRACHT te bieden?

 • Kindercoaching
  In een sessie van een uur wordt er op een oplossingsgerichte manier gewerkt aan een hulpvraag op sociaal-emotioneel-, gedragsmatig- of leergebied. Bijv.: sluiten van vriendschappen, ontwikkelen van een positief zelfbeeld, omgaan met conflicten. Daarnaast kan daad-KRACHT tijdelijke begeleiding bieden ter overbrugging van een wachttijd i.v.m. verwijzing naar een andere instantie. De taak van deze instantie kan niet worden overgenomen.

 • Het COACHEE!® spel
  Het 'COACHEE!® spel' is praktisch, veelzijdig, speels en creatief. Dit spel wordt ingezet bij het coachen en begeleiden van kinderen. Het spel geeft op een veilige, speelse en creatieve manier veel informatie over het kind, de situatie waarin het zich bevindt en de hulpvraag die bij het kind speelt. Het spel bevat vragen en opdrachten rond de thema's: kind en gezin, kwaliteiten en talenten, emotionele ontwikkeling, de hulpvraag, school en het oplossend vermogen van het kind.
  Voor meer informatie kijkt u ook op de site www.kindercoachmethode.nl
  Generic placeholder image

Generic placeholder image
 • Rots- & water training
  Rots & Water is een psychofysieke methode om sociale vaardigheden te trainen en te ontwikkelen. De training leert kinderen over zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfreflectie, zelfbeheersing, communicatie en grenzen. Het programma heeft een fysieke invalshoek. Met andere woorden: door middel van lichamelijke training leren kinderen zichzelf fysiek en mentaal beter kennen, waardoor ze beter om kunnen gaan met (sociale) situaties en de mensen om hen heen.

  Wat levert de training op:

  • het leren bewaken en respecteren van eigen grenzen
  • het leren omgaan en respecteren van grenzen van anderen
  • het verbeteren van communicatieve vaardigheden
  • het verbeteren van assertiviteit en weerbaarheid
  • het vergroten van zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing.

  Het programma heeft niet alleen effect op het individuele kind maar heeft ook een positief effect op het sociale contact en het onderlinge vertrouwen binnen een (school)groep.

  Hulpvraag: Het Rots en Water programma is uitstekend geschikt om groepen of individuele kinderen met een speciale hulpvraag te begeleiden. U kunt hierbij denken aan kinderen die te maken hebben met:

  • Faalangst
  • Negatief zelfbeeld
  • Concentratieproblemen
  • Pesten
  • Sociale onhandigheid
  • Identiteitsproblemen: wie ben ik?
  • Onveilig gevoel in een groep
  • Spanning voor de overgang naar voortgezet onderwijs
  Generic placeholder image

  Voor wie?
  Rots en water is een sociale competentie- en weerbaarheidstraining voor jongens en meiden van 6 tot 16 jaar uit zowel regulier als speciaal (basis) onderwijs.

  Aanmelden:
  Telefonisch of via het contact-formulier.

  Minimale groepsgrootte:
  4 deelnemers. Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de training geannuleerd.

  Actuele trainingsdata:
  (afhankelijk van het aantal aanmeldingen)

  Duur van de training
  5 bijeenkomsten van 1 uur.

Generic placeholder image
 • Brugklastraining: ‘Ik leer leren’
  ‘Ik leer leren’ is een groepstraining voor kinderen vanaf 10 jaar die ze helpt te ontdekken hoe ze zelf het beste kunnen leren. De training richt zich op alle processen die nodig zijn om te kunnen leren. Aan bod komen 5 thema’s: concentratie, motivatie, faalangst, plannen en organiseren, huiswerk maken, inschatten van benodigde tijd/inspanning voor een bepaald vak en inzicht in je eigen meest effectieve manier van leren. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema en kent een vaste structuur waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen.
  Voor wie is de training bestemd?

  • leerlingen in groep 7 & 8 van de basisschool (voorbereiding op de middelbare school)
  • brugklassers en pubers die vastlopen op school

  Met de ‘Ik leer leren’ training krijgen kinderen grip op hun huiswerk, gaat het leren makkelijker en sneller zodat er ook tijd overblijft voor sport, hobby’s en andere dingen. Uiteindelijk hoeven ouders dan minder te controleren en te pushen en dit komt de sfeer in huis beslist ten goede. De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur en kost € 150,- per persoon exclusief het werkboek van € 32,50.
  De bijeenkomsten worden in overleg ingepland. Inmiddels is de 'Ik leer leren' training opgenomen in de interventiedatabase van het Ministerie van Welzijn en Gezondheid. Meer informatie kun je vinden op de website van http://www.ikleerleren.nl. Of bekijk het onderstaande filmpje
  Generic placeholder image

 • KOM-OP coaching
  Het bieden van ondersteuning aan kinderen die met pesten te maken hebben. Kinderen die gepest worden of zelf anderen pesten, zien dankzij de coaching wat anders kan en hoe dit kan. Kinderen leren hun belemmerende overtuiging de baas te worden, ervaren hun kwaliteiten en mogelijkheden en kunnen de situatie weer aan.

  Als KOM-OP coach maak ik gebruik van de werkwijze van "KOM-OP”. Deze is erop gericht het kind eerst te doen herstellen van de gevolgen van het pesten. KOM-OP draagt bij aan kennis over pesten. Dit is bijzonder belangrijk, want het kind wil begrijpen waarin het verzeild is geraakt.

  Kijk voor meer informatie ook op:http://www.pestenbuitenwesten.nl

Naar het begin


Waar?

AdresHoofdstraat 32F
7561 AC, Deurningen
Telefoon06 12274705
Websitewww.daad-kracht.nl
Mailantoinette@daad-kracht.nl
Facebookhttps://www.facebook.com/antoinette.daadkracht.nl/

Vragen kunt u ook stellen via onderstaand formulier:

Vraag:
  
Naam:
  
Emailadres:
  
Geslacht:
  
  
 

Naar het begin


Generic placeholder image

Tarieven

 • Kennismakingsgesprek :
  gratis
 • Intakegesprek :
  € 45,00
 • Coachingsessie :
  € 60,00
 • Gesprek met school :
  € 45,00
 • Tussentijdse evaluatie :
  € 45,00
 • Eindgesprek :
  € 60,00
 • Brugklastraining 'Ik leer leren' :
  5 bijeenkomsten. Minimaal 4 deelnemers]
  € 150,00
   
 • De coachingsessies duren 60 minuten per keer.
 • Bij verhindering : graag 24 uur van tevoren annuleren. Anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk. Telefoonnummer: 06 12274705 of per mail: Antoinette@daad-kracht.nl
 • Er is geen verwijzing van de huisarts nodig om een afspraak te maken.
 • De kosten van kindercoaching worden niet vergoed door zorgverzekeraars.
 • daad-KRACHT is aangesloten bij de Beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten Adiona.

Adiona

Naar het begin


Privacy

Uw gegevens zijn veilig

 • Binnen de praktijk wordt alles in het werk gesteld om uw gegevens te beschermen tegen vreemde ogen. Uw gegevens zullen vertrouwelijk behandeld worden.

Naar het begin